top of page

Regulamin wynajęcia domków i pobytu

w Ośrodku "Słoneczna Przystań" w m. Sasino.

Właścicielem Ośrodka jest PHU RAWA Regina Woźniak.

Domki letniskowe nowe wybudowane w 2017 roku.

        Mając na uwadze bezpieczeństwo oraz troskę o komfort Gości Ośrodka "Słoneczna Przystań", prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem. Rezerwacja noclegu w domkach oznacza pełną akceptację regulaminu. W przypadku wątpliwości, prosimy o kontakt.


   1.  Opłata za wynajem pobierana jest z góry pierwszego dnia pobytu.

   2.  W przypadku skrócenia pobytu, pobrana opłata jest bezzwrotna.

   3.  Dobę hotelową rozpoczynamy o godz. 15.00, kończymy o godz. 10.00.

   4.  Przedłużenie pobytu w domku o ponad godzinę po godz.10.00 - bez zgody właściciela,

        spowoduje naliczenie opłaty dodatkowej w wysokości 30% ceny za ostatnią dobę.

   5.  Przekazanie i zdanie domku następuje w obecności Właściciela.

   6.  Prosimy o sprawdzenie faktycznego stanu wyposażenia domku z listą znajdującą się w każdym domku.

        W przypadku stwierdzenia różnic, należy ten fakt zgłosić do Właściciela w ciągu pierwszej godziny pobytu.

   7.  Do stałej opłaty za wynajem domku doliczana jest również opłata miejscowa/klimatyczna oraz koszt zużytej          energii elektrycznej.

  8.  Goście zobowiązani są do okazania dokumentu tożsamości w celu zameldowania. Zameldowanie

       odbywa się na podstawie dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby (dowód osobisty,

       prawo jazdy,  paszport, wiza, legitymacja szkolna lub studencka – dokument z fotografią

       (Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. z 2001 nr 87 poz.960).

  9.  Zadatek wpłacony podczas rezerwacji, w terminie dwóch dni od dnia dokonania wstępnej rezerwa

      wysokości 30% całkowitej kwoty najmu. Pozostaje, jako zastaw na poczet zniszczeń oraz opłat 

      za energię elektryczną, po odliczeniu kosztów energii (gdy nie ma zniszczeń lub strat) pozostałą kwotę

      z zadatku zostanie zwrócona bezpośrednio przed wyjazdem.

 10. Świadczymy usługi zgodnie ze swoją kategorią, w przypadku zastrzeżeń, reklamacji dotyczących, co, do

       jakości usług, gość proszony jest o zgłoszenie w dniu meldunku, reklamacje składane w dniu

       wykwaterowania  nie będą rozpatrywane. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy

       za niedogodności spowodowane z przyczyn od nas niezależnych np. przerwy w dostawie prądu czy wody.

 11. Goście ponoszą całkowitą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia

       lub zniszczenia elementów wyposażenia lub urządzeń technicznych powstałe z ich winy lub

       winy  odwiedzających ich osób. (Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania domków prosimy

       zgłaszać w miarę możliwości na bieżąco).

 12. Zabrania się palenia tytoniu w domkach. Prosimy o korzystanie z popielniczek na zewnątrz obiektu.

 13. Ze względu na drewnianą konstrukcję domków należy przestrzegać zasad ochrony przeciw-pożarowej.

      Nie wolno pozostawiać otwartego ognia bez nadzoru (aneks kuchenny), nie użytkować elektrycznych

      urządzeń grzewczych (poza grzejnikami będącymi na wyposażeniu). UWAGA - nie kłaść na grzejnikach

      żadnych przedmiotów oraz ubrań) jak również innych, mogących powodować zagrożenie pożarowe.

      Prosimy o zorientowanie się, w którym miejscu w pobliżu znajdują się gaśnice ppoż. i jak się je użytkuje.

 14. Właściciel domków nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy w domkach przedmioty

      wartościowe, dokumenty i pieniądze.

 15. Wjazd i parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscach wskazanych przez Właściciela.

      Parking jest bezpłatny, niestrzeżony. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie

      lub utratę samochodu oraz rzeczy w nich pozostawione. Te same zasady dotyczą się innych pojazdów

      należących do gości odwiedzających.

 16. Właściciel lub osoba przez niego upoważniona ma prawo usunąć gości przed zakończeniem terminu

      pobytu w przypadku naruszenia przez gości zasad współżycia społecznego i bezpieczeństwa, a także,

      gdy goście naruszają porządek i spokój. Możliwe jest to po dwukrotnym ostrzeżeniu gości

      o konsekwencji niewłaściwego lub niebezpiecznego zachowania. W tym przypadku nie następuje

      zwrot pieniędzy za najem.

 17. Domek letniskowy może być zamieszkały przez tylu gości dla ilu jest przeznaczony 5 osób (wliczając w to

      również dzieci). Większa liczba osób może przebywać w domku wyłącznie za zgodą wynajmującego,

      po dokonaniu dodatkowej opłaty.

 18. Właściciel oddaje do użytku plac zabaw dla dzieci, jednak nie ponosi odpowiedzialności

      za bezpieczeństwo i zdrowie korzystających z niego dzieci. Rodzice (opiekunowie dzieci)

      ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo i za wszelkie skutki działań swoich dzieci.

      Właściciel zwraca się z prośbą o wzmożoną opiekę nad dziećmi [szczególną uwagę proszę zwrócić

      na bezpieczne korzystanie ze schodów w domku].

 19. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom:

         - które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny,

         - będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających.

 20. Na terenie obiektu obowiązuje cisza nocna trwająca w godz. 22:00 - 7:00.

 21. W godzinach ciszy nocnej prosimy o zamykanie bramy wjazdowej.

 22. Możliwość pobytu Gości ze zwierzętami po wcześniejszym uzgodnieniu z Właścicielem

      (opłata za pobyt zwierzęcia 15zł na dobę). Przebywanie psów na terenie całego Ośrodka dozwolone jest

      tylko z ważnym świadectwem szczepień, w kagańcu i na smyczy. Właściciele psów proszeni są

      o sprzątanie odchodów. Obecność zwierząt nie może zakłócać wypoczynku innym Gościom Ośrodka

      oraz zagrażać ich bezpieczeństwu.

 23. Na plaży, piaskownicy i placu zabaw obowiązuje całkowity zakaz przebywania zwierząt.

 24. Prosimy o segregację śmieci. Na posesji znajdują się pojemniki na szkło, butelki PET,

      a także na puszki aluminiowe.

 25. Użytkownicy grilla zobowiązani są do pozostawienia czystości po zakończonym grillowaniu

     (zakaz grillowania na bruku przed tarasami i na tarasie). Węgiel we własnym zakresie.

 26. W przypadku uwag i zastrzeżeń dotyczących poziomu usług, funkcjonowania urządzeń i wyposażenia

     Ośrodka, czystości i porządku, Gość proszony jest o poinformowanie o tym Właściciela Ośrodka.

 27. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednio przepisy

     Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych.

 28. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017r.


 

Tel. Kontaktowy 695196800

Życzę przyjemnego wypoczynku
Właściciel Ośrodka "Słoneczna Przystań"

bottom of page